;
Spring naar hoofdinhoud

Stichting Rotterdam Festivals (hierna: Rotterdam Festivals) verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Graag geeft Rotterdam Festivals hierover de volgende informatie.

 

1. VERANTWOORDELIJKE

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Rotterdam Festivals, bezoekadres: Stationsplein 45, Unit BE041, 3013AK Rotterdam, postadres: postbus 21362, 3001AJ Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister met nummer 41133716. 

 

Rotterdam Festivals verkrijgt persoonsgegevens (onder meer) via derden - Rotterdamse culturele organisaties - die zelf ook verwerkingsverantwoordelijken zijn. Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaringen op de websites van deze derden.

 

2. DOEL VAN EN RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING

Rotterdam Festivals coördineert het evenementenbeleid in Rotterdam en stimuleert de cultuurparticipatie van de Rotterdammers. Met het oog daarop verwerkt zij persoonsgegevens van bezoekers van haar website en van bezoekers van, en geïnteresseerden in, culturele activiteiten in Rotterdam. Daarnaast brengt Rotterdam Festivals de cultuurparticipatie van de sector in kaart in kaart in samenwerking met de culturele sector van Rotterdam. 

 

Zij verwerkt deze persoonsgegevens voor onderzoek naar de interesse en participatie in Rotterdamse culturele activiteiten door statistisch onderzoek op basis van bezoekersgegevens van Rotterdamse culturele organisaties en het Culturele Doelgroepenmodel. Daarnaast doet zij onderzoek middels enquêtes, interviews, polls en andere methoden. 

 

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor beleidsontwikkeling en beleidsadvisering. De culturele organisaties gebruiken de resultaten voorts bij verantwoording richting hun subsidiegevers, en bijvoorbeeld als input voor ons programmerings- en marketingbeleid. 

 

Daarnaast verwerkt Rotterdam Festivals persoonsgegevens voor promotie- en marketing van culturele activiteiten, onder andere door het beheren van deze website en sociale-mediakanalen, het verzenden van e-mailnieuwsbrieven en het aanbieden van win-acties. 

 

De rechtsgrondslag voor de verwerking is het gerechtvaardigd belang van Rotterdam Festivals, de Gemeente Rotterdam en de culturele organisaties in Rotterdam om het cultuur- en evenementenbeleid vorm te geven en cultuurparticipatie te stimuleren onder een zo groot en divers mogelijk publiek. Waar vereist vraagt Rotterdam Festivals uw toestemming. 

 

Aanvullend verwerkt zij persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die Rotterdam Festivals met u sluit, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Rotterdam Festivals en derden zoals de Gemeente Rotterdam en de Rotterdamse culturele organisaties

 

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS: HERKOMST

Rotterdam Festivals verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

 

Rotterdam Festivals verkrijgt allereerst bezoekersgegevens van Rotterdamse culturele organisaties (postcode en huisnummer). Op aanvraag kan verdiepend naar type voorstelling of programma onderdeel worden gekeken. Deze bezoekersgegevens worden gekoppeld aan het Culturele Doelgroepenmodel om statistische gegevens te kunnen genereren over het publiek dat de culturele organisatie bezoekt . De statistische gegevens die worden gegenereerd zijn verder niet tot natuurlijke personen herleidbaar. 

 

Het Culturele Doelgroepenmodel is ontwikkeld samen met Whooz, op basis van hun Whize-database. Zie voor meer informatie hierover de website van Whooz B.V

 

In het kader van enquêtes, interviews en polls worden de gegevens verwerkt die de deelnemer aan het onderzoek zelf verstrekt (de antwoorden op de vragen). 

 

Als u onze website bezoekt verwerken wij gegevens zoals uw IP-adres, instellingen van uw computer en de pagina’s die u bezoekt. 

 

Wanneer u meedoet aan een winactie verwerken wij uw naam, mailadres en motivatie. Deze persoonsgegevens moet u verplicht opgeven om deel te kunnen nemen aan een winactie en worden alleen gebruikt om winnaars te selecteren en te informeren over de winactie. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Daarnaast kunt u optioneel uw postcode invullen, dit is niet verplicht. Deze gebruiken wij, in combinatie met het genre van de winactie, om onderzoek / publieksanalyse uit te voeren (bijvoorbeeld met het oog op marketingdoeleinden). 

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, verwerken wij de gegevens uit het bericht. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. 

 

Rotterdam Festivals verwerkt daarnaast overige informatie die noodzakelijk is met het oog op de onder 2. genoemde verwerkingsdoelen.

 

4. ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Wij delen uw persoonsgegevens in beginsel niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor één van de onder 2 genoemde verwerkingsdoeleinden. In het bijzonder worden persoonsgegevens mede verwerkt door Whooz B.V., om de koppeling tussen de bezoekersgegevens en de Whize-database te maken. Whooz B.V. verwerkt de gegevens alleen om deze koppeling te maken en statistische gegevens aan ons terug te leveren en gebruikt deze gegevens niet voor eigen doeleinden. 

 

Gegevens kunnen mede worden gedeeld met door Rotterdam Festivals ingeschakelde opdrachtnemers, zoals ICT-dienstverleners. Indien dergelijke opdrachtnemers verwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG sluit Rotterdam Festivals in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst. 

 

Gegevens kunnen voorts worden gedeeld met overige derden, indien Rotterdam Festivals hiertoe gehouden is op grond van een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.

 

5. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE

Uw persoonsgegevens worden door Rotterdam Festivals in beginsel niet doorgegeven buiten de Europese Unie. Indien doorgifte toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Rotterdam Festivals ervoor zorg dat – voor zover de doorgifte niet plaatsvindt naar een land met een passend beschermingsniveau zoals bedoeld in artikel 45 AVG – er passende waarborgen worden getroffen in overeenstemming met artikel 46 AVG, of voldaan wordt een de voorwaarden van artikel 49 AVG.

 

6. BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw gegevens maximaal drie jaar met het oog op de validatie van het Culturele Doelgroepenmodel.

 

7. COOKIES EN WEBBEACONS
At this moment you have enabled all cookies. Rather switch to essential cookies only? Click hier.

 

Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. U kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. 

 

Het uitzetten van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u dit doet. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers en overal cookies uit wilt zetten, moet u dit voor alle browsers en computers herhalen 

Bij het bezoeken van de website kunnen de volgende cookies worden geplaatst: 

 

Functionele cookies 
Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de site, maken we soms gebruik van cookies. Uw pc onthoudt een site-instelling die u zelf gemaakt hebt. 

 

Cookies voor websitestatistieken 
Wij maken gebruik van Google Analytics om het bezoek aan de site te analyseren en zo de site steeds beter te kunnen maken voor onze bezoekers. Ze worden alleen gebruikt om bezoek aan onze site te analyseren. 

 

Cookies voor tracking 
Wij maken gebruik van een Facebook pixel om u relevante advertenties te kunnen aanbieden. Ook delen we informatie over u gebruik van onze website met onze vertrouwde socialemedia-, reclame- en analysepartners. 

Cookies van externe partijen 
Op enkele plekken in onze site maken we gebruik cookies van externe partijen, zoals YouTube of Facebook. Deze externe partijen kunnen zelf die gegevens analyseren.

 

8. UW RECHTEN

U hebt het recht om Rotterdam Festivals te verzoeken om informatie en inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn hebt u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om Rotterdam Festivals te verzoeken om de gegevens te wissen. Ook hebt u waar relevant het recht op dataportabiliteit (ook wel gegevensoverdraagbaarheid). 

 

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. 

 

Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met Rotterdam Festivals te per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens. Rotterdam Festivals te neemt een besluit op uw verzoek binnen vier weken. 

 

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

9. WIJZIGINGEN

Rotterdam Festivals te houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

 

10. CONTACT

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met Rotterdam Festivals via info@rotterdamfestivals.nl.